GRATIS VERZENDING   30 DAGEN BEDENKTIJD    VOOR 16:00 BESTELD, MORGEN IN HUIS   GRATIS OPMAAT SERVICE 
Algemene voorwaarden Brands of Jewels

I N F O R M A T I E   O V E R
A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N
Voor vragen over de algemene voorwaarden kan je een bericht achter laten op het contactformulier of een mail sturen.


 


Voor eventuele andere vragen kunt u een bericht op contactformulier achter laten.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

 

CONTACTFORMULIER

 


 

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van Handelsonderneming RO enSO V.O.F. ("Brands of Jewels"), gevestigd te OLST, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te s’ Gravenhage, onder nummer 27323714 , aldaar onder voornoemd nummer gedeponeerd, ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan alsmede alle te sluiten en gesloten overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen en levering van diensten door Brands of Jewels, evenals op onderhandelingen en betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandeling niet leidt tot het sluiten van een Overeenkomst. Brands of Jewels valt onder RO enSO V.O.F.
1.2 Van deze Voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden of bedingen en eventuele andere algemene voorwaarden die in de branche gebruikelijk zijn, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden uitsluitend voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Brands of Jewels aanvaard.
1.3 Onder "Koper" wordt in deze Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Brands of Jewels een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.4 Onder "Klant" wordt in deze Voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5 Onder "Overeenkomst" wordt in deze Voorwaarden verstaan de overeenkomst van levering van goederen en/of diensten door Brands of Jewels aan Koper of Klant.
1.6 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

1.7 Alle in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing voor de Klant, tenzij ten aanzien van de Klant uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.8 In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze Voorwaarden, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.


Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Elke aanbieding en/of prijsnotering door Brands of Jewels is vrijblijvend en geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Alle opgaven door Brands of Jewels van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar Brands of Jewels kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, foto’s, modellen, tekeningen en kleurkaarten zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van Brands of Jewels of van de monsters, foto's, modellen, tekeningen en kleurkaarten, dat hij/zij niet meer in de redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht levering van het ontbrekende te verlangen of de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding is gerechtvaardigd door een dergelijke afwijking.
2.3 Een Overeenkomst tussen Brands of Jewels en Koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk is ondertekend , dan wel doordat Brands of Jewels geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven.
2.4 Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale arbeidsomstandigheden en gedurende normale werkuren en volgens de bij de opdracht door de Koper verstrekte gegevens.
2.5 Brands of Jewels is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met de Koper te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.6 Indien er naar het oordeel van Brands of Jewels gegronde reden is om te vrezen hetzij bij het aangaan van de Overeenkomst hetzij op elk moment daarna, dat de Koper zijn verplichtingen jegens Brands of Jewels niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen is Brands of Jewels gerechtigd zekerheid te verlangen in de door Brands of Jewels gewenste vorm. Alle kosten in dit verband komen voor rekening van Koper. Weigering van Koper om de verlangde zekerheid te stellen heeft tot gevolg dat alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar worden en alle gevolgen van niet-nakoming intreden.
2.7 Koper is slechts bevoegd een opdracht te annuleren met toestemming van Brands of Jewels en voor zover hij Brands of Jewels schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor Koper gemaakte producten betreft.
Mocht er toch een annulering plaatsvinden of gedeeltelijk, dan zullen de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. De annuleringskosten bedragen boven op de kosten 30% van het orderbedrag.
2.8 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.9 Brands of Jewels is niet gehouden de opdracht en/of mededelingen en dergelijke van Koper op juistheid te controleren.
2.10 Brands of Jewels is gerechtigd opdrachten of orders te weigeren.


Artikel 3. Betalingen

3.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden voor levering of uiterlijk bij levering van de goederen of diensten, dan wel in geval van facturering binnen 30 dagen na factuurdatum of onder rembours, hetzij contant, hetzij op een door Brands of Jewels aangewezen bank- of girorekening. Koper is niet gerechtigd tot opschorting, korting of verrekening van betalingsverplichtingen, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.
3.2 Indien Brands of Jewels het factuurbedrag niet binnen de termijn van 30 dagen van Koper heeft ontvangen, is deze onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Koper over het factuurbedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke rente in handelstransacties, geldend gedurende de tijd dat Koper in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.
3.3 Wanneer Brands of Jewels rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens Koper neemt, is deze gehouden tot betaling van de door Brands of Jewels te maken (buiten) gerechtelijke incasso-kosten, welke zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te betalen factuurbedrag (of een gedeelte daarvan), zulks met een minimum van € 100,- (honderd) onverminderd eventuele door Koper krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proces-kosten.
3.4 Alle door of namens Koper gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, ongeacht de instructies van Koper terzake.
3.5 Indien Koper met betaling in gebreke blijft, is Brands of Jewels gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten, onverminderd het recht van Brands of Jewels om de Overeenkomst definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen Brands of Jewels tot op dat moment te vorderen heeft onverminderd het recht van Brands of Jewels op schadevergoeding.


Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€ ) exclusief B.T.W., transportkosten, verzendkosten e.d., tenzij anders vermeld.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen van materialen, lonen, sociale- fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbiedingen. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, verzekering premies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is Brands of Jewels gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4.3 Het in het vorige lid bepaalde geldt tevens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst voorzienbaar waren.
4.4 Indien de Koper Klant is en conform lid 2 sprake is van een prijsverhoging binnen 3 maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, is deze Klant gedurende de eerste drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd de Overeenkomst op die grond te ontbinden.


Artikel 5. Levering
5.1 Door Brands of Jewels opgegeven leveringsdata zijn geen fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering dient Brands of Jewels derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en haar aan laatste termijn voor levering te worden gegund. Indien levering niet plaatsvindt binnen 4 (vier) weken na de order, is Koper gerechtigd, de order te annuleren en hetgeen hij/zij daarop reeds betaald mocht hebben, terug te vorderen.
5.2 Brands of Jewels heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.
5.3 Brands of Jewels is gerechtigd te bepalen dat bepaalde door Brands of Jewels aangewezen goederen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden kunnen worden geleverd.
5.4 Aan de leveringsplicht van Brands of Jewels zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. Het ontvangstbewijs door Koper ondertekend of de persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.
5.5 Indien Koper nalatig is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering van de zaken dient mede te werken, zijn de zaken voor risico van Koper vanaf het ogenblik dat zij voor verzendig c.q levering gereed staan.
5.6 Indien een vertraging in de aflevering het gevolg is van een handelen of nalaten van de Koper of het gevolg is van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van Brands of Jewels komen zoals bedoeld in artikel 12, is Brands of Jewels gerechtigd de termijn voor levering met de duur van de vertraging te verlengen.
5.7 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan Brands of Jewels gerechtigd is het nog uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhoging aan Koper in rekening te brengen.
5.8 In alle gevallen waarin goederen c.i.f. of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term verstaan in overeenstemming met de Incoterms 2000, behoudens in zoverre deze afwijken van deze Voorwaarden.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en Eigendomsovergang

6.1 Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Brands of Jewels, blijft het geleverde eigendom van Brands of Jewels. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Brands of Jewels te bewaren.
6.2 Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat Koper volledig aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Brands of Jewels heeft voldaan. Alle door Brands of Jewels afgeleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden vervreemd, onder de voorwaarde dat Koper verplicht is aan Brands of Jewels op diens eerste verzoek in pand te geven alle vorderingen die de Koper terzake van die vervreemding jegens zijn afnemers heeft of mocht verkrijgen en/of alle zeken waarvan Koper (mede)eigenaar wordt is of geworden door zaaksvorming of vermenging met zaken van door Brands of Jewels geleverde of nog te leveren zaken.
6.3 Wanneer Koper enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of zich een andere omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, is Brands of Jewels zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de geleverde zaken terug te (doen) nemen. Koper verleent Brands of Jewels en haar vertegenwoordigers hiertoe onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en verplicht zich aan Brands of Jewels alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan Koper een boete van € 45,38 (winstderving zie artikel 7, lid 3) per dag verbeurt. Alle kosten verband houdende met het terughalen van de zaken zijn voor rekening van de Koper.
6.4 Indien Koper mede uit de door Brands of Jewels geleverde zaken een nieuw product vormt, is dit een zaak die Brands of Jewels voor zichzelf als eigenaar doet vormen en houdt Koper deze voor Brands of Jewels totdat Koper aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 6.1 heeft voldaan.
6.5 In geval Brands of Jewels het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen, is de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 ontbonden.
6.6 Koper is verplicht Brands of Jewels direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op het door Brands of Jewels geleverde, voor zover deze (nog) niet zijn/haar eigendom is, en tevens wanneer zich enige omstandigheid in artikel 7 lid 1 voordoet. Mocht later blijken dat Koper niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan is hij/zij een boete verschuldigd ten bedrage van 15% van het door hem aan Brands of Jewels verschuldigde bedrag, exclusief BTW, met een minimum van €45, 38 (winstderving zie artikel 7, lid 3).
6.7 De goederenrechterlijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de Producten worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van Brands of Jewels, door het recht van het land van bestemming van de Producten, met dien verstande dat (i) het recht van dat land ter zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming aan Brands of Jewels biedt dan het Nederlandse recht en (ii) de Producten daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.


Artikel 7. Opzegging en beëindiging Overeenkomst.

7.1 Brands of Jewels behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met Koper zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien de Koper:
a) surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b) enige (betalings)verplichting uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet
tijdig nakomt;
c) een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn/haar onderneming;
d) het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer Koper een
natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
7.2 Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op Koper terstond opeisbaar en is Brands of Jewels daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.
7.3 De post "winstderving" bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 45,38 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post "gederfde rente" heeft de hoogte van de wettelijke rente.


Artikel 8. Risico-overgang

8.1 Alle risico van transport van te leveren of te leveren zaken , berust bij koper vanaf het moment van bezorging aankoper.
8.2 Het door Brands of Jewels geleverde is, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, met ingang van het tijdstip van (af)levering voor risico van Koper.


Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens het bepaalde in artikel 9 en behoudens in geval van opzet of grove schuld is Brands of Jewels aansprakelijk, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering in het betreffende geval gedane uitkering.
10.2 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Brands of Jewels beperkt tot het factuurbedrag dat Koper heeft betaald betreffend de zaken waardoor de schade is veroorzaakt.

10.3 Indien Koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Brands of Jewels noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Brands of Jewels verleent, kan Koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de Overeenkomst door Brands of Jewels.
10.4 Brands of Jewels is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen Koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren.
10.5 Brands of Jewels is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemaakte kosten en gemiste besparingen.
10.6 Brands of Jewels is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten.
10.7 Brands of Jewels bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Koper mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
10.8 Indien Koper Klant is gelden, onverminderd het in dit artikel gestelde, voor wat betreft de verplichtingen van Brands of Jewels de wettelijke bepalingen.


Artikel 11. Ontbinding

Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enige verplichting onder enige Overeenkomst met Brands of Jewels te voldoen, is Brands of Jewels bevoegd, naar haar keuze: -Verzending van te leveren goederen of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk oordeel voldoende zeker is gesteld en/of al haar betalingen op te schorten en of door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar Overeenkomsten met Koper te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke Overeenkomst met Koper dan ook.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de situatie dat Brands of Jewels wegens buitengewone omstandigheden zoals:
waterschade, vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brandschade, verkeersbelemmering-en of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid die redelijkerwijs niet in de invloedssfeer van Brands of Jewels valt, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.
12.2 In geval van overmacht is Brands of Jewels gerechtigd nakoming van de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat Brands of Jewels tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper is gehouden is.12.3 Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is Koper evenwel gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.12.4 Bij beëindiging als voren bedoeld is Brands of Jewels gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is Brands of Jewels niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan Koper.


Artikel 13. Klachten

13.1 Koper dient de zaken bij aflevering- of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 (acht) dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Brands of Jewels zijn gebracht.
13.2 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Brands of Jewels zijn gebracht.
13.3 Indien de klacht door Brands of Jewels juist wordt bevonden, zal Brands of Jewels de nodige tijd gegeven worden om de haar inziens vereiste voorzieningen te treffen, en is Brands of Jewels slechts gehouden te harer keuze de zaken waarop de klacht betrekking heeft kosteloos te herstellen dan wel door andere te vervangen of de prijs die Koper voor de desbetreffende zaken heeft betaald aan Koper te vergoeden.
13.4 Klachten betreffende (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Brands of Jewels te zijn gebracht.
13.5 Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt Koper geacht het geleverde/verrichte respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Brands of Jewels in behandeling genomen.
13.6 Vorderingen van de Koper gebaseerd op de stelling dat een door Brands of Jewels geleverd Product een tekortkoming als bedoeld in dit artikel heeft, verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum van aflevering.


Artikel 14. Merk- en handelsnaam

14.1 Het is Koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Brands of Jewels in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Brands of Jewels.
14.2 Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van Brands of Jewels nauwgezet opvolgen.14.3 Bij overtreding van dit artikel verbeurt Koper een boete van € 23.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Brands of Jewels volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15. Retourzendingen en reclames

15.1 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brands of Jewels zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
15.2 De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. Brands of Jewels restitueert de waarde van de geretourneerde goederen en berekent 15% afhandelingskosten wegens de werkzaamheden in het centraal magazijn.
15.3 Indien retourzendingen zonder toestemming van Brands of Jewels geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper.
15.4 Retourzendingen zonder toestemming van Brands of Jewels ontheffen Koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.
15.5 In het geval van een retourzending of afzegging wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort aan de Koper. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door Brands of Jewels gespecificeerd adres.
15.6 In het geval van ongewenste producten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het product die niet door productiefouten is veroorzaakt, zal in mindering op het te retourneren bedrag worden gebracht.
15.7 Reclames worden door ons binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen beoordeeld en ontslaan de Koper niet van zijn/haar verplichting tijdig conform artikel 4 te betalen.

Artikel 16. Privacy
16.1 Brands of Jewels respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Brands of Jewels niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
16.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Brands of Jewels kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Brands of Jewels (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Brands of Jewels. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Brands of Jewels is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Brands of Jewels, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Brands of Jewels is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
16.3 Brands of Jewels verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Brands of Jewels geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Brands of Jewels geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Brands of Jewels en/of haar leveranciers.
17.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.


Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle met Brands of Jewels aangegane Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 19. Geschillen

18.1 Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een Overeenkomst of deze Voorwaarden worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Apeldoorn, behoudens bevoegdheid van Brands of Jewels het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van Koper te brengen.
18.2 Indien Koper Klant is, is lid 1 niet van toepassing. Alsdan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

RO enSO V.O.F. © 2018 All Rights Reserved

laatst gewijzigd :
24 Mei 2018
 


Voor eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice.
 

NEEM CONTACT OP

 

Om je beter en persoonlijker te helpen gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten? Bekijk onze Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN